SFŽPObec Staré Těchanovice realizuje program 

"Kotlíkové půjčky"

pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

IROP-MMR

Projekt s názvem

"Komunitní centrum
Staré Těchanovice
"

je spolufinancován
Evropskou unií, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci realizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Opavsko.

 Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

Projekt

"Staré Těchanovice - nákup objektu a vybudování 4 nájemních bytů"

byl realizován s finanční podporou Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).

Moravskoslezský kraj

Publicita - MSK

Projekt
Rekonstrukce obecního domu Staré Těchanovice
byl spolufinancován
z prostředků Moravskoslezského kraje
v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2021.

Publicita - MSK

Projekt

„Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice“

byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.

Publicita - MSK

Projekt

Rekonstrukce zastávek v obci Staré Těchanovice

byla financována z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019.

Publicita - MSK

Projekt

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Staré Těchanovice (2019)

Studie byla vytvořena s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Publicita - MSK

 

Jezdím s podporou

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Knihovní řád

KNIHOVNÍ  ŘÁD

Obecní knihovny

ve

Starých Těchanovicích

 

Obec Staré Těchanovice vydává podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon)

tento knihovní řád

 

Část první

Základní ustanovení

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Obecní  knihovna (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny
  v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby:

-        informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

-        informace z oblasti veřejné správy

-        ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

-        přístup na internet pro informace ze státní správy a samosprávy a vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup (tyto informace na požádání vyhledávají knihovnice)

d) kulturní a vzdělávací činnost:

-          knihovnické lekce

e) výkon regionálních funkcí (pouze na základě uzavřené smlouvy).

 

 1. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

 1. Knihovna poskytuje tyto placené služby:

a) registrace uživatele knihovny

b) přístup na internet za jiným účelem než je vymezen v odst.1, písm. c)

c) reprografické služby

d) balení knih

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně  vynaložených nákladů.

 

 1. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

Část druhá

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Uživatel podepíše prohlášení o dobrovolném poskytnutí dat.

 

 1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.

 

 1. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

 1. Právnická osoba o registraci požádá předložením přihlášky právnické osoby podepsané jejím statutárním orgánem nebo jinou osobou oprávněnou takový úkon učinit. V přihlášce musí být uvedena osoba, na kterou bude vydán čtenářský průkaz.

Nezbytnou přílohou přihlášky je doklad o existenci právnické osoby.

Pro právnické osoby platí obdobná pravidla jako pro ostatní čtenáře.

 

 1. Zpracovávání osobních dat v rámci knihovny je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

 

 1. Knihovna zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Osobní údaje jsou uchovávány na originálech písemností.

 

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat
  v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

 1. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně prostřednictvím knihovny nebo přímo na Obecním úřadě ve Starých Těchanovicích.

 

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 

 1. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací programů v knihovně.

 

 1. Uživatel je povinen respektovat „Provozní řád Internetu“, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry.

 

 1. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.,
  autorský zákon).

 

Část třetí

Výpůjční řád

 

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny České republiky.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6, odst.1 tohoto KŘ
  s výjimkou dokumentů:

a)   kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)   které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)   jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d)    které byly vypůjčený z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

 

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnou, ihned ohlásit všechny závady
  a ověřit si zápis závad v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

 

 1. Uživatel může ústně nebo písemně požádat o rezervaci dokumentu.

 

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 56 dnů. Výpůjční lhůta může být prodloužena maximálně na 100 dnů, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

 1. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

 1. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,  zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiných způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

 1. Počet výpůjček mimo knihovnu není omezen.

 

 1. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 

 1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 

 1. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna sankční poplatky.

 

 1. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

 1. Do vypořádání pohledávek knihovna pozastaví uživateli poskytování všech služeb.

 

 1. Půjčování dokumentů pro letní čítárnu se řídí stejnými pravidly čl. 6 – 11.

 

 

Čl. 12

Reprografické a jiné kopírovací služby

 

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

 

 1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondu knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

 

 1. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

 

 1. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.

 

 1. Uživatel, pro kterého byla tato kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

 

 

Část čtvrtá

Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 13

Ztráty a náhrady

 

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 

 1. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požádat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna dle aktuálních cen publikací na trhu. 

 

 1. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

 1. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:

a)     Po uplynutí stanovené výpůjční lhůty a to i v případě, připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je dopis doručený do vlastních rukou) následuje vymáhání právní cestou.

b)    Upomínky se zasílání po uplynutí lhůty ke vrácení takto:

1. upomínka po 56 dnech

2. upomínka po 84 dnech

3. upomínka po 105 dnech

4. upomínka po 119 dnech

 

 1. Ztráta průkazu uživatele:

a)     Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

 

Čl. 15

Náhrada všeobecných škod

 

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.").

 

 1. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 

 

Část pátá

Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.

 

 1. Přílohy této směrnice lze aktualizovat samostatně.

 

 1. Tento Knihovní řád včetně všech příloh byl schválen usnesením zastupitelstva obce Staré Těchanovice č. 2/17 ze dne 12. 12. 2012 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 

 

Část sedmá

Přílohy Knihovního řádu

 

1.   Ceník placených služeb a poplatků knihovny Staré Těchanovice

2.    Provozní řád Internetu.

 1. Půjčovní doba obecní knihovny ve Starých Těchanovicích

 

 

Ve Starých Těchanovicích dne 28. 12. 2012.

 

 

Luděk Kozák

starosta obce